O nas

Magazyn „Monitor Wielkopolski” jest miesięcznikiem Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  Rozprowadzany jest wraz z dziennikami: „Głos Wielkopolski” oraz „Gazeta Wyborcza” – w każdy drugi piątek miesiąca, a także z kilkunastoma tygodnikami lokalnymi w wielkopolskich powiatach. Ukazuje się w nakładzie około 145 tysięcy egzemplarzy. Co miesiąc też kilkaset egzemplarzy miesięcznika trafia m.in. do wielkopolskich samorządów, parlamentarzystów, instytucji podległych samorządowi województwa, pozostałych samorządów wojewódzkich. Bezpłatne egzemplarze magazynu wyłożone są także na stojakach w budynkach Urzędu Marszałkowskiego i w wybranych jednostkach powiązanych z regionalnym samorządem, a także na poznańskim lotnisku oraz dworcach autobusowym i kolejowym.

Bieżące oraz archiwalne wydania miesięcznika dostępne są również na stronie www.monitorwielkopolski.pl

„Monitor Wielkopolski” jest wydawany na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 28 lutego 2000 roku. Określiła ona cele pisma, jego adresatów, ogólne zasady organizacyjne i powołanie Społecznej Rady Programowej. Głównym jej zadaniem  jest kształtowanie charakteru pisma i jego linii programowej.

Redakcja

Redaktor naczelny
Artur Boiński
Redaktor naczelny
Sekretarz redakcji
Piotr Ratajczak
Sekretarz redakcji

Historia

„Monitor Wielkopolski” powstał na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 28 lutego 2000 r.

Pierwszy numer „Monitora” ukazał się w końcu marca 2001 r. Pismo było wydawane przez Wielkopolski Ośrodek Promocji i Informacji, następnie przez Wielkopolskie Centrum Międzyregionalnej Współpracy Gospodarczej, a później przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie. Od stycznia 2008 r. wydawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Kancelaria Sejmiku. Redakcja „Monitora Wielkopolskiego” znajduje się w strukturze organizacyjnej Kancelarii Sejmiku.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą z 29 września 2003 r. zmienił statut pisma, dostosowując go do nowych zadań. Zgodnie z sugestią Społecznej Rady Programowej, najistotniejszą zmianą było skierowanie magazynu „do mieszkańców Wielkopolski” (pierwotnie pismo adresowane było do „samorządów i ludzi związanych z samorządami lokalnymi oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego”). W rezultacie tej decyzji w latach 2005-2006 „Monitor Wielkopolski” wydawany był jako 12-stronicowa wkładka do „Gazety Poznańskiej”. Od grudnia 2006 roku do grudnia 2008 roku „Monitor Wielkopolski” ukazywał się jako wkładka do „Głosu Wielkopolskiego”. Przez kolejne dwanaście miesięcy dołączany był do wielkopolskiej mutacji „Gazety Wyborczej”.

Po zmianach wprowadzonych w 2007 roku „Monitor” wydawany jest w odświeżonej szacie graficznej, w objętości 16 stron (w wyjątkowych przypadkach zwiększanej do 20 stron). Obecnie „Monitor” ukazuje się w nakładzie około 170 tysięcy egzemplarzy. Rozprowadzany jest w każdy drugi piątek miesiąca z dziennikami „Głos Wielkopolski” i „Gazeta Wyborcza”. Od kwietnia 2016 r. wkładkowany jest również do wybranych tygodników lokalnych w wielkopolskich powiatach.

Nr 1, marzec 2001
Nr 1, marzec 2001
Nr 128, styczeń 2012
Nr 128, styczeń 2012
Nr 232, wrzesień 2020
Nr 232, wrzesień 2020

Rada Programowa

Przewodnicząca
Tatiana Sokołowska
Przewodnicząca
Zastępca przewodniczącej
Krzysztof Grabowski
Zastępca przewodniczącej
Sekretarz
Zbigniew Czerwiński
Sekretarz
Marek Gola
Marek Gola
Zofia Itman
Zofia Itman
Adam Cukier
Adam Cukier

Misja

Zgodnie ze statutem „Monitora Wielkopolskiego” (na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: z 28 lutego 2000 r. oraz z 29 września 2003 r.) celem miesięcznika jest prezentowanie spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na obszarze województwa wielkopolskiego, a w szczególności:
  • propagowanie idei samorządowej Wielkopolski,
  • informowanie o pracach sejmiku i jego komisji,
  • przedstawianie działań samorządowych podejmowanych w regionie,
  • upowszechnianie inicjatyw samorządów terytorialnych,
  • budowanie więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych w województwie,
  • przybliżanie doświadczeń samorządowych innych krajów,
  • upowszechnianie wiedzy samorządowej,
  • prezentowanie radnych,
  • informowanie o pracach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.