Zinterpelowana dekada

Zinterpelowana dekada

 

Pan Stanisław Mikołajczyk

Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
Poznań


***


Ponadto usankcjonowanie jako dokumentu o merytorycznej treści opinii rady Społecznej w składzie 2 osobowym nowych członków Rady Społecznej od paru dni, którzy nigdy przedtem nie zetknęli się z problematyka uzależnień, między innymi tego zakładu odbyło się na granicy prawa, a w praktyce stosowanej jest poważnym błędem, tym bardziej że na posiedzeniu Rady Społecznej nie uczestniczył z przyczyn niezależnych dyrektor Janusz Piechota.

 

***

Na ręce Pana Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego skierowaną do Marszałka Województwa Wielkopolskiego składam interpelację w sprawie : Informacji na temat stanu dróg wojewódzkich po zimie 2009/2010? Prośby o zabezpieczenie środków finansowych na konieczne remonty dróg wojewódzkich, (głównie łatanie dziur w drogach po zimie 2009/2010).

***
Czy termin został przekroczony /stwierdzam ,że tak/, z jakiego powodu – nie ma takiego powodu, z czyjej winy -stwierdzam -że Przewodniczącego ,jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje, bowiem prawo nakazuje zastosowanie odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnj
 
***
Jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę na powód dla którego ta decyzja powinna zostać jak najszybciej podjęta, szpital na Krysiewicza nie jest w pełni dostosowany do wymogów unijnych , które mają obowiązywać od 2012 r,, Zarząd zdecydował jednak, że nie będzie remontu kapitalnego, uznano wtedy , że lepiej będzie „pieniądze samorządowe” lokować w swoją własność( budynki szpitala na Krysiewicza nie są naszą własnością tylko „sióstr”) z czym oczywiście się zgadzam, ale tak ważnych decyzji nie można przekładać w nieskończoność.
***
Bardzo proszę o szczegółowe informacje obejmujące terminy poszczególnych etapów realizacji- od pozwoleń, po wykupy gruntów aż do zakończenia budowy i „przecięcia wstęgi” z zalanym zbiornikiem.

 

***

Chciałam złożyć zapytanie na ręce Pana Przewodniczącego a skierowaną do Zarządu Województwa Wielkopolskiego- w sprawie trudności z pozyskiwaniem środków na rewitalizację przez wiele województw a co za tym idzie i zainteresowanych samorządów i organizacji.


***

 

Pomimo, że wyrok nie jest prawomocny sąd uznał ten niedozwolony czyn, za społecznie szkodliwy oraz jako akt wandalizmu. Uważamy, że wicemarszałek województwa, jego ranga winna być nienaganna i służyć wzorem do naśladowania jego następców, czego trudno dopatrzeć się u Pana Przemysława Piasty.
 
***
 
Prosimy o informację czy rzeczywiście mają miejsce dojazdy do pracy z Wrześni do Poznania i z powrotem Krystyny Pośledniej Członka Zarządu i innych Członków Zarządu?
 
***

Informuję , że Przychodnia pobudowana została przed II wojną światową wysiłkiem ojców i matek ziemi konińskiej . Przetrwała okupację hitlerowską . okres powojenny rząd PRL  a teraz w wolnej Polsce , Zarząd Marszałkowski pozbawił społeczeństwo Konina placówki , z którą związane były pokolenia.(…) Kończąc nie należy zapominać , że życie każdy z nas ma tylko jedno , więc o nie trzeba dbać, a zapewnienie takie jest zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej.


***


Sytuacja ta jest na dalszą metę nie do przyjęcia i wg  fachowych wybitnych autorytetów z anatomii patologicznej okres oczekiwania na wyniki badań histopatologicznych nie powinien przekraczać;
1. przy małych próbach   - 3 dni
2. przy dużym materiale  - 6 dni
są to normy stosowane w UE i właściwie prowadzonych ośrodkach krajowych.


***


Z wielkim zadowoleniem i wdzięcznością przyjęliśmy inicjatywę władz naszego województwa modernizacji drogi Kalisz –Turek. Olbrzymi niepokój ,zdziwienie, a w niektórych środowiskach wręcz oburzenie wywołuje sposób jej przeprowadzenia.Otóż oprócz poszerzenia pasa asfaltu ,po obydwu stronach drogi wyryto olbrzymie wąwozy o głębokości w niektórych miejscach dochodzących do ponad trzech metrów. Każde zboczenie z drogi, o co zresztą nietrudno w naszych warunkach klimatycznych ,szczególnie zimą, w tej sytuacji zakończy się tragedią, a jest to droga o dużym natężeniu ruchu.Tak długo jak sięga pamięć ludzka w miejscu tym były bardzo szerokie płytkie rowy , co w sytuacjach awaryjnych pozwalało ,czy to wozom konnym dawniej , czy pojazdom mechanicznym w czasach współczesnych bezpiecznie z drogi zjechać i na nią powrócić.


***


W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, co było powodem zdjęcia z zadań tak wielkich zagrożeń jak m.in. wibracje powodujące pękanie ścian domów, zalewanie posesji wodą deszczową, brak chodników jak również duża wypadkowość związana z natężeniem ruchu kołowego i braku rozwiązań – prawidłowych – komunikacyjnych.

 

***

 

tan nawierzchni zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników a na skrzyżowaniu z drogą nr 12 w obrębie miasta Jarocina prawie niemożliwy jest przejazd w poprzeg drogi z uwagi na znaczną głębokość kolein.


***

 

Uważam, że dzisiejsza młodzież ma niestety bardzo małą wiedzę na temat naszej instytucji ( przykład: na 80 moich studentów tylko 20% odpowiedziało mi, kto stoi na czele Zarządu Województwa), uważam, że młodzież przez udział w takiej radzie o charakterze społecznym mogłaby w istotny sposób wpływać na rozwój kulturalno- edukacyjny naszego województwa. Rada powoływana by był, co cztery lata po wyborach do Sejmiku w takiej samej ilości radnych jak liczą poszczególne kluby, obradowałaby dwa razy w roku, w czasie juwenaliów i na koniec roku, była by tylko ciałem opiniodawczo- konsultacyjnym w sprawach edukacji i rozwoju kultury.


***

 

Oczekiwaliśmy jako Klub Radnych SDPl.-UP zawieszenia swojej funkcji przez w/w członka Zarządu do czasu prawomocnego wyroku sądu a tym samym całkowitego rozstrzygnięcia sprawy- wymagają tego standardy właściwej postawy polityków, urzędników w naszym kraju i regionie, mamy przecież prawo tego oczekiwać czy wręcz domagać się, gdzie są już takiego postępowania przykłady.


***
 

Dlaczego istnieje taki stan sprawy?.
Czy poczynione zostały wszystkie możliwe czynności i starania aby środki te spływały właściwie?
Istnieje duże niedoinformowanie w tej sprawie w terenie w jednostkach gminnych i bardzo trudno trzeba przyznać – jak twierdzą zainteresowani uzyskać w tym zagadnieniu wyczerpujące informacje. Należy chyba wypracować bardziej precyzyjniejszy system w tej kwestii!

 

***

 

Powodem nie rozstrzygnięcia tzw. „sporu o drogę” są być może nieprawidłowości do jakich doszło podczas sprzedaży gruntów nowemu właścicielowi przez Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu, a który w późniejszym czasie stał się Panem i władcą tej ziemi i dokonał rozgraniczenia na własną rękę, zajmując 2/3 drogi poprzez jej zaoranie.


***

 

3. Czy przedmiotem sprzedaży jest również wyposażenie budynków w różne urządzenia i meble rtp.
4. Na podstawie jakiej uchwały Sejmiku dokonywano sprzedaż tej nieruchomości
5. Czy w/w sprzedaż nieruchomości była omawiana na komisji Sejmikowej kiedy i jakiej,


***


Cieszy mnie bardzo fakt, że podjęto tak ważną i kluczową decyzję dotyczącą budowy tego szpitala( mając wiedzę na temat złego stanu technicznego Szpitala na ul. Krysiewicza), śledzę na bieżąco informację na ten temat, niestety, co innego słyszę w prasie, co innego na posiedzeniach Rady Społecznej Szpitala. Kiedy zadaje konkretne pytania dotyczące, np. przekazania gruntu przez miasto Poznań, nikt nie potrafi wskazać mi konkretnej daty, a przecież każda tak duża inwestycja musi mieć harmonogram etapów poszczególnych prac? Bo tak to możemy dużo opowiadać, oglądać projekty i marzyć o tym, że kiedyś to marzenie się spełni.


***
 

Składam interpelację dotyczącą ułatwienia dojazdu młodzierzy akademickiej do i z Poznania z Południowej Wielkopolski. W końcu tygodnia P.K.P. powinno dołożyć wagony do składów w pociągach regionalnych, jest wtedy okresowy tłok. (…)
Dla wielu młodych z terenu wymienionych powiatów Poznań przestaje być „Centrum” umowną „Stolicą” staje sie Wrocław – lepsza komunikacja (kolej, droga krajowa 11) Gdyby w tej grupie wiekowej w tych powiatach zrobić sądaż to wiele osób wolałoby aby te powiaty przeszły z Wielkopolski do Dolnego Śląska.

 

***

 3. Czy będzie prowadzona wymiana ziemi skarzonej i w jakie ilości, czy to będą transporty do Zgierza koło Łodzi?
4. Kiedy nastąpi wymiana ziemi –  gleby ?


Cytaty w tej rubryce pochodzą z pisemnych interpelacji składanych przez radnych sejmiku w latach 1999-2009. Zachowano oryginalną pisownię.

 

***

 

Wniosek
W związku z brakiem kapitału własnego przez wiele gospodarstw rolnych by zmodernizować swoje gospodarstwa w celu uzyskania certyfikatu U.E. jak również wielu podmiotów przetwórstwa rolno-spożywczego wnosimy do Ministra Finansów o zwiększenie budżecie kwoty środków w dziale rolnictwo z przeznaczeniem na ten cel.
W przeciwnym wypadku grozi upadłość tym podmiotom wielu gospodarstwo rodzinnym. W związku z tym Polska niebędzie w stanie wykonać limitu produkcji mleka. w wysokości 8,5 mld ton. narzuconych nam przez U.E.


***

 

Składam wniosek o skierowanie do Komisji Gospodarki Planowania Przestrzennego i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej Sejmiku w sprawie niesprzedawania ośrodka Wczasowego w Dziwnowie i opracowania Kompleksowej koncepcji zagospodarowania tego ośrodka pod potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego i pracowników podległym mu jednostkom.


***

 

Młodzież działająca w tych kółkach, zwróciła się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie wysokości pobieranych opłat za wynajęcie sceny głównej teatru oraz stroi scenicznych. Już kilka raz zwracali się z prośba wynajęcia teatru na wystawienie swoich sztuk teatralnych i mimo pozyskaniu kilku sponsorów nie udało im się zebrać tak dużej kwoty, zwrócili mi jednak uwagę na fakt, że w innych teatrach i przyjęto ich lepiej i do tego stawki wyniosły ponad połowę mniej.

 

***

 

Ujęcie tego zadania w taki sposób nie daje żadnych gwarancji jego szybkiego zrealizowania, a jest ono zadaniem kluczowym w tym rejonie powiatu i wielkopolski.


***

 

Przy okazji składania wniosków na działanie 125 „ Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi” okazało się że program został żle przygotowany, nie wiadomo kto i w jakiej wysokości ma ponosić koszty tego działania( chodzi głównie o sprawy podatkowe), działanie aby mogło zostać zrealizowane i rozliczone w ramach tego PROW 200––20013 powinno być jak najszybciej wdrożone ( a dopiero teraz trwają kolejne uzgodnienia w tej sprawie, ponowne  interpretacje przepisów).

 

***

 

Przecież wiadomo jest, że pierwsze prace w zakładach i firmach rozpoczynają się między godz. 6.00 i 7.00 a co za tym idzie, przyjazd pociągu o godz. 7.30 można by nazwać „ małym sabotażem „ i bezsensowne jest planowanie takich rozkładów jazdy; skoro większość pasażerów i tak nie zdąży do pracy, a dla niektórych osób spowoduje to nawet utratę pracy.  


***


Uważam ,że na tej podstawie będzie można wysunąć daleko idące wnioski, że mimo, że pracownicy tych podległych nam jednostek posiadają te same wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie a ich praca może być porównywalna( praca zarówno w biurze jak i w terenie) pracownicy naszej geodezji zarabiają dużo gorzej.

Przecież wiadomo jest, że pierwsze prace w zakładach i firmach rozpoczynają się między godz. 6.00 i 7.00 a co za tym idzie, przyjazd pociągu o godz. 7.30 można by nazwać „ małym sabotażem „ i bezsensowne jest planowanie takich rozkładów jazdy; skoro większość pasażerów i tak nie zdąży do pracy, a dla niektórych osób spowoduje to nawet utratę pracy.
 
***
 
Uważam ,że na tej podstawie będzie można wysunąć daleko idące wnioski, że mimo, że pracownicy tych podległych nam jednostek posiadają te same wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie a ich praca może być porównywalna( praca zarówno w biurze jak i w terenie) pracownicy naszej geodezji zarabiają dużo gorzej.
 
***
 
Czytając to pismo zastanawiałam się czy Pan Marszalek Jankowiak całkowicie stracił kontakt z rzeczywistością, czy też desperacka obrona „swojaka” – koalicjanta tak się zakorzeniła w Jego umyśle, że stracił zdolność logicznego rozumowania.
 
***
 

Chciałam złożyć zapytanie na ręce Pana Przewodniczącego a skierowane do Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek i poręczeń przedsiębiorcą przez BGK który pełni rolę menadżera Wielkopolskiego Funduszu Powierniczego „JEREMIE”.

***

 
Ze względu na zbieżne informacje dotyczące prac oraz sposobu ich finansowania, zwracam się z interpelacją, w którym roku rozpoczną się w/w inwestycje.

 


Cytaty z pisemnych interpelacji składanych przez radnych sejmiku w latach 1999-2009. Zachowano oryginalną pisownię.

 

BIEŻĄCE WYDANIE

Luty 2024