Edukują o przyrodzie

Obserwatorium astronomiczne w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie

Rajdy terenowe, warsztaty i konkursy, mapy – to tylko część oferty promującej cenne wielkopolskie krajobrazy.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, tj. instytucja regionalnego samorządu, zarządza u nas 14 parkami oraz administruje 34 obszarami chronionego krajobrazu. Pracownicy ZPKWW dbają na ich obszarze o przyrodę, tworzą m.in. aleje śródpolne czy budują pływające platformy dla ptaków wodnych. Zbierają dane o siedliskach przyrodniczych, gatunkach chronionych, a także o zabytkach kultury.

Prowadzą też szereg działań o charakterze edukacyjnym, o czym mogli przekonać się radni z sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy odwiedzili latem Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (podobny działa też w Lądzie).

Dostrzec walory

– Promujemy bezpieczną dla przyrody turystykę na terenie parków krajobrazowych. Prowadzimy rajdy terenowe, wyznaczamy ścieżki edukacyjne, a także wydajemy mapy i przewodniki – wyliczał Rafał Śniegocki, dyrektor ZPKWW. – Zachęcamy do wypoczynku nie za granicą, a u nas, w Polsce, gdzie wystarczy tylko dostrzec cenne przyrodniczo walory. Dlatego nasze działania kierujemy do różnych grup odbiorców, np. dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli, samorządowców, społeczności wiejskich, seniorów, członków organizacji pozarządowych.

Dyrektor, opowiadając radnym o roli współczesnego edukatora przyrody, mówił o warsztatach, konkursach, rajdach, imprezach plenerowych, wystawach i publikacjach, które służą popularyzacji wiedzy o walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, jakimi odznaczają się parki.

– Nie ma lepszej infrastruktury edukacyjnej niż las, łąka, polana. Obserwowanie przyrody i eksperymentowanie z nią to podstawa edukacji. Kiedyś, przed laty, całymi godzinami przebywaliśmy w terenie, a dziś rodzice często tego unikają, bo… komary, mrówki, błoto i krzaki – zauważył Rafał Śniegocki.

Czego jeszcze dowiedzieli się radni?

Zrozumieć zmiany

W warunkach przyspieszającego i pogłębiającego się globalnego kryzysu ekologicznego, związanego z

dwoma ściśle splecionymi ze sobą zjawiskami (katastrofą klimatyczną i kryzysem bioróżnorodności), edukacja przyrodnicza ma kluczowe znaczenie. Pomaga nam zrozumieć kwestie środowiskowe, wpływa na nasze decyzje (konsumpcyjne, polityczne), kształtuje postawy, uczy odpowiedzialności.

Nie ma lepszej infrastruktury edukacyjnej niż las, łąka, polana. Obserwowanie przyrody i eksperymentowanie z nią to podstawa edukacji

– Celem edukacji przyrodniczej jest kształtowanie krytycznego myślenia i rozwijanie świadomości, aby przygotować odbiorcę do odpowiedzialnego podejmowania decyzji dotyczących środowiska – precyzuje dyrektor ZPKWW.

Jak to osiągnąć? Np. umożliwiając bezpośredni kontakt z przyrodą, uświadamiając sieć powiązań ekologicznych, pokazując zależności pomiędzy człowiekiem a przyrodą, ucząc odpowiedzialnego podejmowania decyzji dotyczących środowiska.

Wśród przykładów zajęć, realizowanych na co dzień przez pracowników ZPKWW z grupami zorganizowanymi (przede wszystkim z zielonymi szkołami) są m.in.: „Podróż po Układzie Słonecznym. Podstawy astronomii”; „Jak rozpoznać zwierzęta po śladach?”; „Pomagamy w ptasich lęgach”; „Jak nie zgubić się w terenie? Poznajemy podstawy terenoznawstwa”; „Mokradła – nieużytek czy obszar cenny przyrodniczo?”.

Więcej informacji o działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, np. jego ofertę edukacyjną i turystyczną znajdziemy na stronie www.zpkww.pl. RAK

BIEŻĄCE WYDANIE

Listopad 2023