Nastolatki będą rządzić

Młodzież z poznańskiego LO z wizytą w wielkopolskim sejmiku.

26 września radni jednomyślnie poparli utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Za kilka miesięcy powinien rozpocząć działalność Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Podczas wrześniowej sesji „dorosły” sejmik przyjął uchwałę w tej sprawie oraz nadał nowemu organowi statut. Wcześniej te dokumenty trafiły do konsultacji społecznych, a pozytywną rekomendację dla projektów wydała też Komisja Statutowa.

Idzie nowe

– Wydarzyło się przed chwilą coś bardzo istotnego w funkcjonowaniu naszego samorządu. Dzisiejsza uchwała będzie początkiem formalnego utworzenia w najbliższym czasie młodzieżowego sejmiku, z czego wszyscy się bardzo cieszymy i będziemy młodzieży kibicować. Dziękuję bardzo i gratuluję nam wszystkim – powiedziała po jednogłośnym przyjęciu dokumentu przewodnicząca sejmiku województwa Małgorzata Waszak-Klepka.

W statucie określono zasady działania nowego gremium oraz tryb i zasady wyłaniania jego członków.

Założenie jest takie, by młodzieżowy sejmik (analogicznie do tego „dorosłego”) składał się z 39 radnych pochodzących z 6 okręgów wyborczych. Kandydować – na trzyletnią kadencję – będą mogli mieszkający w Wielkopolsce uczniowie tutejszych szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat. Komisja wyborcza, złożona z radnych sejmiku, dokona wyboru składu młodzieżowej rady w drodze konkursu.

Młodzieżowy sejmik wybierze ze swojego grona przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza, powoła też merytoryczne komisje. Statut zakłada, że sesje będą zwoływane przynajmniej dwa razy w roku.

Opinie, apele, stanowiska

Do planowanych zadań nowo powołanego gremium będą należały: opiniowanie projektów uchwał sejmiku województwa dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych województwa na rzecz tej grupy wiekowej, monitorowanie działań regionu w tej sferze. Młodzieżowy sejmik będzie mógł wyrażać opinie prezentujące stanowisko w danej sprawie oraz formułować apele dotyczące podjęcia określonych działań.

Przypomnijmy, że wcześniej, w latach 2017-2019, odbyły się już – zapoczątkowane z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej sejmiku województwa Zofii Szalczyk – trzy sesje Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Jego uczestnicy byli jednak wyłaniani i obradowali na nieco innych zasadach niż obecnie. RAK

BIEŻĄCE WYDANIE

Listopad 2023