Cenne krajobrazy

Cenne krajobrazy

Powstaje audyt, który pomoże chronić wyjątkowe widoki w regionie.
Audyt krajobrazowy województwa zostanie, w myśl nowych przepisów, uchwalony przez sejmik po raz pierwszy. Na razie sejmikowe komisje zapoznały się z pracami nad dokumentem prowadzonymi przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego przy współpracy z powołaną przez marszałka radą naukową.
Celem audytu jest identyfikacja wszystkich typów krajobrazów występujących w województwie, określenie ich cech charakterystycznych i unikatowych oraz ocena wartości. Wskazane zostaną krajobrazy priorytetowe, czyli szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe i estetyczno-widokowe. Do tej kategorii zalicza się także obszary objęte ochroną prawną: parki kulturowe, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. 
Zgodnie z przepisami w opracowaniu identyfikuje się zagrożenia dla możliwości zachowania wartości danego krajobrazu i wskazuje niezbędne działania w celu jego zachowania i ochrony. Można też zasugerować lokalne formy architektoniczne zabudowy oraz formułować postulaty utworzenia lub powiększenia parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu.
Najważniejszą częścią powstającego dokumentu będą wnioski i rekomendacje dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych i tych w obrębie obszarów prawnie chronionych. Zapisy tej części audytu delegowane są następnie do dokumentów planistycznych zarówno szczebla regionalnego jak i lokalnego. Oznacza to, że ustalenia audytu muszą zostać uwzględnione przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Stąd dużego znaczenia nabiera rozpoczynająca się właśnie, a poprzedzająca uchwalenie dokumentu, procedura formalnoprawna, w której wezmą udział lokalne samorządy i instytucje mające wpływ na ochronę środowiska czy zachowanie zabytków. – Audyt krajobrazowy jest sporządzany po raz pierwszy w historii planowania rozwoju regionu, niezwykle ważny jest więc udział partnerów samorządowych i mieszkańców w procesie tworzenia tego dokumentu – podkreślają przedstawiciele WBPP. – Dlatego odbędą się szerokie konsultacje społeczne projektu wraz z dyskusją nad zaproponowanymi rozwiązaniami.
Także sejmikowi radni podczas prac komisji podkreślali wagę, jaką zapisy audytu mogą mieć w przyszłości dla rozwoju poszczególnych gmin w województwie, apelując o aktywny udział lokalnych samorządów w pracach nad dokumentem.
 

Autor: ABO

BIEŻĄCE WYDANIE

Czerwiec 2024